Het Moordspel 2017

Spel

Het Moordspel is een online wedstrijd van de Friese bibliotheken tijdens de Spannende Boekenweken van 9 t/m 25 juni. Het Moordspel bestaat uit een spannend verhaal, een klassieke 'whodonit' dat in delen gepubliceerd wordt. Dit jaar heeft Nyk de Vries het verhaal 'De Festivalmoord' geschreven! Iedereen kan online meelezen, discussiëren over de dader, hints oplossen en kans maken op mooie prijzen. 16 juni zetten we de proloog online en kun je kennis maken met de personages.

Nyk de Vries

OVER DE SCHRIJvER:

Nyk de Vries

Nyk de Vries is schrijver en muzikant. Hij werd geboren in de Friese Wouden (Noardburgum), een element dat regelmatig terugkeert in zijn werk. Voor het Moordspel putte hij uit zijn rijke ervaring als muzikant en literair performer. Door de jaren heen stond hij op een veelvoud aan podia, van Poetry International, tot aan Lowlands en Crossing Border. Zijn laatste roman 'Renger' werd bekroond met de Piter Jelles Literatuurprijs.

HET VERHAAL - DE PROLOOG

Wat is er gebeurd? Het festival onder de rook van Leeuwarden begon prachtig, prima optredens en schitterend weer, maar toen de band van Keimpe Hooghiemstra aantrad, tegen het eind van de middag, sloeg het noodlot toe. Na een wilde beklimming van de geluidstoren stortte de impulsieve zanger Keimpe − voor z'n fans beter bekend als De Keimp − van het dak van het podium. Men denkt eerst aan een ongeluk, maar al gauw wordt duidelijk dat er meer aan de hand was. 

Lees hier verder

Proloog

 

[ beluister de proloog via Soundcloud ]

Wat is er gebeurd? Het festival onder de rook van Leeuwarden begon prachtig, prima optredens en schitterend weer, maar toen de band van Keimpe Hooghiemstra aantrad, tegen het eind van de middag, sloeg het noodlot toe. Na een wilde beklimming van de geluidstoren stortte de impulsieve zanger Keimpe − voor z'n fans beter bekend als De Keimp − van het dak van het podium. Natuurlijk werd er gedacht aan een ongeluk, maar omdat de zanger om mysterieuze redenen minutenlang boven op het dak verbleef was een onderzoek onvermijdelijk.

 

De zaak kwam onbedoeld verder in de media door de aanklacht die de Koerdische dichter Boran indiende. Hij maakte bezwaar tegen het politieoptreden, omdat hij als usual suspect urenlang werd ondervraagd en twee dagen in de cel verbleef. Volgens de politie werd de dichter vlak na de fatale val onder verdachte omstandigheden in de buurt van het podium gevonden. Tijdens een nogal chaotische persconferentie gaf de perschef toe dat er fouten zijn gemaakt, met als excuus het gigantisch onweer dat vlak na de fatale val losbarstte.

 

Een terugkerende vraag is waarom een deel van de band doorspeelde, terwijl zanger Keimpe boven op het podiumdak zat, onzichtbaar voor het publiek. Volgens een bezoeker klommen verschillende mensen omhoog om Keimpe naar beneden te halen, waaronder organisator Bar Kommerij, een bandlid en een verwarde fan. Onderzocht is of de organisatie nalatig is geweest wat betreft de veiligheid, maar daarvoor is geen enkele aanwijzingen gevonden. Volgens de politie heeft de organisatie juist accuraat opgetreden, vooral door het ferme optreden van Bar Kommerij. Door alle roering heeft de eigenzinnige vrouw inmiddels landelijke bekendheid gekregen en neemt regelmatig zitting in talkshows, waar ze steevast als 'De Piraat' wordt aangekondigd, door haar zwarte ooglapje.

 

Verondersteld wordt dat Keimpe's benen verstrikt zijn geraakt in het microfoonsnoer, waarna hij z'n evenwicht verloor en naar beneden is gevallen. Toch komt de mogelijkheid van zelfmoord ook regelmatig ter sprake. Jarenlang riep Hooghiemstra dat hij tot 'de club van 27' zou gaan behoren, de groep muzikanten die allemaal op 27-jarige leeftijd overleden, door overmatig alcohol- en drugsgebruik, met Amy Winehouse als laatste tragische voorbeeld. Desondanks wordt deze suggestie niet erg serieus genomen, omdat nergens een afscheidsbrief is gevonden. Daar komt bij dat Keimpe juist aan iedereen vertelde dat zijn beste werk eraan zat te komen.

 

Zo blijven er veel vragen onopgelost. Zijn fans, die hem nu steevast aanduiden met DeKeimp, en natuurlijk zijn dierbaren doen alle moeite om de waarheid boven tafel te krijgen. Er zijn teveel onduidelijkheden om de zaak te laten rusten. Wat is er gebeurd met Keimpe? Wat ging er in zijn hoofd om in die laatste minuten? Koste wat het kost willen ze weten wat er zich op dat podiumdak heeft afgespeeld, hoog boven het weidse festivalterrein, onder de rook van Leeuwarden.

x

Actievoorwaarden 


ALGEMEEN

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Moordspel” van de Bibliotheken Fryslân (verder te noemen: “de Bibliotheek”). De actie geldt van 16 juni t/m 25 juni 2017 en vindt plaats op www.hetmoordspel.nl en de Facebookpagina’s van de Bibliotheken. De Bibliotheek is te allen tijde gerechtigd de actievoorwaarden te wijzigingen en/of aan te passen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de website en op de Facebookpagina’s van de Bibliotheken.

 

OPDRACHT

Stem op de dader in het moordspel. Om erachter te komen wie de dader is, kun je het verhaal in delen lezen en de hints op lossen. Hieraan vooraf worden de personages en de proloog bekend gemaakt. Om te stemmen op de dader moet je je gegevens achter laten op www.hetmoordspel.nl. Uit het aantal deelnemers die op de juiste dader hebben gestemd, wordt een winnaar getrokken.

 

DEELNAME

1. Door deelname aan het Moordspel gaat de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.

2. Deelname aan het Moordspel is vrij en gratis (met uitzondering van de kosten van het internetgebruik).

3. Stemmen kan tot zondag 25 juni, 12.00 uur.

4. De deelnemer kan maar één keer stemmen per mailadres.

5. Deelname aan het Moordspel is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland, of zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

6. De Bibliotheek behoudt zich het recht voor deelnemers en inzendingen uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden.

 

JURERING

1. Iedere deelnemer kan tijdens het spel zijn stem niet veranderen.

2. Voor het uitbrengen van een stem moet de deelnemer gegevens achter laten. Deze gegevens worden door de Bibliotheek gebruikt voor vervolgacties. Gegevens worden niet aan derden gegeven.

3. Op maandag 26 juni wordt uit het aantal deelnemers die op werkelijke dader hebben gestemd, een winnaar getrokken.

4. De winnaars worden maandag 26 juni om 15.00 uur bekend gemaakt op de website www.hetmoordspel.nl en op de Facebookpagina’s van de Bibliotheken.

5. Over de uitslag van het Moordspel wordt niet gecommuniceerd.


PRIJZEN

Twee weekendkaarten voor Welkome to the Village voor de winnaar! Ook stelt Boekhandel Van der Velde twee boekenbonnen beschikbaar als 2e en 3e prijs.

 

PUBLICATIE

1. Door deelname aan het Moordspel verleent de winnaar toestemming aan de Bibliotheek om zijn naam, evenals mogelijk foto van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot het Moordspel te gebruiken.

1. De Bibliotheek, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit het Moordspel voortvloeiende schade.

2. De Bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.

3. De Bibliotheek is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijs en verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.

4. De Bibliotheek is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

SLOTBEPALINGEN

De Bibliotheek is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. Alle auteursrechten op de inhoud van de website, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen uitsluitend toe aan de Bibliotheek. De Bibliotheek zal de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk behandelen conform de wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen dus niet aan derden worden verstrekt. De Bibliotheek kan de gegevens gebruiken om haar nieuwsbrief en andere commerciële berichten van de Bibliotheek toe te sturen aan de deelnemers. Alle data en termijnen die staan vermeld in deze actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van organisator.
 

Klachten of vragen over het Moordspel en/of actievoorwaarden kunnen schriftelijk worden ingediend bij Bibliotheekservice Fryslan, postbus 7507, 8903 JM Leeuwarden o.v.v. “Moordspel”. Eventuele geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met het Moordspel zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

 

 

 

x
x